Logo

Никога не забравяй този специален ден!

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТОВЕТЕ НА ONE CLICK MEDIA GROUP
I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. One Click Media Group, представлявана от Мобайл България ООД регистрирано по фирмено дело №10004/2006г. на СГС, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България №60, ЕИК 175138692, ИН по ЗДДС BG175138692 е издател (наричана по-долу Издател) на съдържание на страници в интернет и е собственик на уебсайтовете: MobileBulgaria.com, Novinite.com, Sofiaphotoagency.com, DotBulgaria.com, Iloveyou.bg, Уеp.bg, BBA.bg, Bulgariantourism.com, Bulgariantop.com, Programata.tv, Pravilata.com; evtin GSM.com; JohnAtanasoff.com,HristoBotev.com, PopeinBulgaria.com, PrinBulgaria.com, doctoronline, birthday.bg (наричани по-долу Сайтовете).

Чл. 2. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните по-долу термини и изрази ще имат следното значение:
lПреамбюл:

Уебсайт/Сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Потребител e всяко физическо лице, което ползва услугите, предоставяни от One Click Media Group.;
Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

Чл. 3. С отварянето на Интернет страница, с изключение на тази с Общите условия, чрез натискане на електронна препратка от началната страница на уебсайтовете на Издателя, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че желае да ползва услугите на сайта и че е запознат с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва.

II. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 4. One Click Media Group предоставя на Потребителите, достъп до своите сайтове и информацията и услугите предлагани в тях, при стриктно спазване от страна на последния на изискванията, посочени в настоящите Общи условия и допълнително посочените в съответните интернет страници на One Click Media Group изисквания за конкретните услуги.

Чл. 5. Предоставянето на услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на уебсайта. Издателят не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, свързани с ползването на услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с интернет свързаност и др.).

III. ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 6. Настоящите Общи условия не се прилагат за отношенията между Потребителя и трети лица, с които Потребителят се е свързал, използвайки услугите на One Click Media Group.
чл. 7. Настоящите Общи условия влизат в сила от датата на тяхното публикуване и последна им актуализация.

IV. УСЛУГИ

чл. 8. Сайтовете на One Click Media Group предлагат услугите в сайтовете "във вида, в който са" и не носят отговорност по отношение на надежността на тяхното функциониране, броя и вида на включените функционалности, условията за достъп до услугите, осигуряването на помощ и други параметри.

чл. 9. One Click Media Group не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджърския екип др.

чл. 10. One Click Media Group не носи отговорност за непредоствяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън нейния контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Сайта, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

чл. 11. Страните приемат, че One Click Media Group не носи отговорност за непредоставянето на услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие от извършвани тестове в сайтовете с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги. В тези случаи сайтовете предварително уведомява писмено потребителите за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на услугите.

чл. 12. Фактът, че сайтовете на Издателя са свързани с Интернет и трябва да работят в техническата среда на тази мрежа определя невъзможността да се гарантира, че потокът информация към и от сайтовете няма да бъдат следени и записвани от трети страни.

чл. 13. One Click Media Group има право да променя дизайна, формата, технологията и услугите, които предоставят сайтовете, без предварително да известява потребителите затова.

чл. 14. One Click Media Group има право по свое усмотрение да изтрие част от услугите, които предлага или да ограничи достъпа до тях, за всички или определени потребители.

чл. 15. One Click Media Group има право по своя преценка да изтрие и/или закрие информацията на произволен потребител и без право на преразглеждане.

чл. 16. One Click Media Group има право да извършва всякакви санкции свързани с услугите, които предоставя, ако е получил уведомление за нарушение в сайта от упълномощените органи на Българското законодателство или в случаите, когато потребител наруши Общите условия за ползване на сайтовете, вкл. тези, които се определят като Злоумишлени действия по чл. 2, по-горе.

чл. 17. One Click Media Group ще санкционира всеки потребител и ще уведомява органите на реда за нарушаване на нормите на обществения морал и Българското Законодателство, включително публикуването на порнографски материали и снимки, обиди, нежелана реклама, нарушаване на авторското право и сродните му права, нарушаване свободата и правата на личността, дескриминация, застрашаване на живота или здравето на потребителите на нейните сайтове.

чл. 18. One Click Media Group има правото да отдава с цел продажба в сайтовете си пространство на рекламодатели и да експонира, показва, изпраща, изпълнява, зарежда техни реклами и всякакви рекламни материали за собствени цели или за целите на клиентите, които обслужва.

чл. 19. Отговорност за съдържанието на рекламните материали носят само и единствено рекламодателите, които според изискванията на One Click Media Group следва да са изработени в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права, Закона за защита на конкуренцията, Закона за защита на потребителя и за правилата за търговия и останалото приложимо законодателство.

чл. 20. Издателят си запазва правото да се съобразява с потребителите на сайта си и да спира банери и рекламни кампании, които се определят от аудиторията на сайта като дразнещи и/или вредни.

чл. 21. Издателят се задължава да съхранява конфиденциално данните на своите потребители, според Закона за защита на личните данни и да не ги предоставя на трети лица без изричното съгласие на потребителите, изразено писмено, с изключение на случаите по изброените в чл. 22 по-долу.

чл. 23. Издателят има право да събира и използва информация относно Потребителя, когато същия използва услугите предмет на настоящите Общи условия. Информацията, чрез която Потребителят може да бъде идентифициран, може да включва име, рождена дата, лични интереси, пощенски адрес, постоянен адрес по местоживеене, e-mail адрес, професия, телефонен номер, както и всяка друга информация, която същия предоставя доброволно при ползване на услугите на Издателя.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 24.

(1) Потребителят има право безплатно да ползва услугите предоставяни от сайтовете за нетърговски цели, с изключение на потребитлески форми за регистрация в част от сайтовте, например в MobileBulgaria.com, където има допълнителни Общи условия за изплозване на пространството с търговска цел.

(2) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от One Click Media Group за всеки отделен вид услуга.

(3) Потребителят има право да разполага в режим upload в потребителския си профил мултимедийно съдържание, в сайтовете където това е позволено, върху което е носител на авторски права или е получил правото да го използва на валидно правно основание, включително правото да го сублицензира. В случай че потребителят желае друго мултимедийно съдържание да бъде достъпно от неговия профил, той разполага електронна препратка към съответния ресурс, при което ресурсът не се разполага на сървъра на сайта.

(3) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да използува обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършва с нетърговска цел.

(4) Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта, извън горната хипотеза, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на One Click Media Group и/или неговите партньори за съответния вид използване.

(5) Всички елементи на сайтовете на One Click Media Group, включително дизайн, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информаци или елементи, извън разположените от потребитля, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на собственика на сайтовете.

(6) Всяко ползване, възпроизвеждане или промяна на сайта, включително базите данни и материалите в него е забранено без изричното разрешение на One Click Media Group и се преследва по предвидения от закона ред.

VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

чл. 25. Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до техните тълкувания, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Чл.26. Настоящите Общи условия обвързват потребителите на сайтовете на One Click Media Group от момента на отваряне на интернет страница на Издателя.

чл.27. One Click Media Group има правото да променя и допълва Общите условия във всеки един момент.

Чл. 28. Настоящите Общи условия влизат в сила от 1 юли 2010 година.